2018-07 - Leidse Molens

Femmy de Bart 7398 Molen de Heesterboom Henk Jan Hoogenberk 0014 Molen de Heesterboom Jannie C de Groot 8555 Molen de Put Femmy de Bart 85 Molen de Put Femmy de Bart 1923 Molen de Put Jannie C de Groot 8530 Molen de Put  Bojana 3
Molen de Valk Bojana 1 Molen de Valk Bojana 7 Molen de Valk Hannelore Maier 020199 Molen de Valk Hannelore Maier 4250327 Molen de Valk Jannie C de Groot 8499 Molen de Valk Jannie C de Groot 8518 Rodenburgermolen Hannelore Maier 9260267
Stadsmolen Henk Aschman 07742